MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2017. decemberi módosításáról

2018-01-02

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2017 decemberében módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet!

 

A legfontosabb változások a "Részletek" alatt.

A támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások a következők:

 

1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítás előtt hatályos rendelkezése értelmében a támogatási szerződés megkötéséhez vagy – ha a felhívás lehetővé teszi – legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett – a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány és az állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – köteles benyújtani alapító (létesítő) okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát.

Ezen kötelezettség eltörlésre került, figyelemmel arra, hogy ez olyan feltétel, amely a támogatási kérelem és a projektkiválasztás szakaszában vizsgálatra kerül. A szükséges információk közhiteles nyilvántartásokban elérhetőek, a támogató köteles ezek segítségével vizsgálni vagy az informatikai rendszeren keresztül adatkapcsolat útján elérni a szükséges adatokat. A rendelkezés hatályon kívül helyezésével a kedvezményezett adminisztratív terhei csökkennek.

 

2. A 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy európai uniós forrásból finanszírozni tervezett nagyprojekt keretében kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás akkor legyen megindítható, ha a vonatkozó műszaki tervdokumentáció legalább kivitelezési dokumentáció szinten kidolgozott.

Ezzel összefüggésben a Kormány felhívta a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálja felül a vonatkozó jogi szabályozást, és tegyen javaslatot a Kormány részére a cél elérése érdekében szükséges szabályozás megalkotására, illetve annak kezdeményezésére. A módosítás következtében a jogszabály kiterjed a fenti rendelkezésekre is.

 

3. A kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. A jogszabály ezt a szabályt leképezi a szállítói előleg vonatkozásában is, mely szerint a szállítói előleget vissza kell követelni, ha a kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A gyakorlati tapasztalatok alapján indokolttá vált további határidőt biztosítani a kifizetési igénylés benyújtására azzal, hogy a követelés előírását vissza kell vonni, ha a projekt előrehaladását a kedvezményezett a 12 hónapos határidő lejártát követő 30 napon belül alátámasztja. A póthatáridő biztosítása mind a kedvezményezett, mind pedig a támogató adminisztratív terheit csökkenti.

 

4. A támogatási előleggel való teljes elszámolást követően az előleg a még el nem számolt támogatásnak a jogszabályban meghatározott mértékéig, illetve összegéig újra igényelhető, ha erre a felhívás, illetve a támogatási szerződés lehetőséget biztosít. Ezt a lehetőséget indokolt volt megteremteni abban az esetben is, ha az előlegen alapuló követelés visszafizetésre vagy kompenzálásra került.

 

5. Külföldi szállítók nem rendelkeznek magyarországi adószámmal, így értelemszerűen az adóhatóság nem járhat el az adószámuk törlése – és így további működésük megakadályozása – érdekében. A módosítás ezzel összefüggésben arra irányult, hogy a külföldiek ne élhessenek azzal a biztosítékkal, amelyet az adószám törlésének elfogadására vonatkozó nyilatkozat nyújt.

 

6. A korábban hatályos jogszabályi rendelkezések lehetővé tették a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött vállalkozási szerződések megvalósításához kapcsolódó költségek összesítőn való elszámolását. Tekintettel arra, hogy az összesítők alátámasztó dokumentumai helyszíni ellenőrzés keretében, mintavételes eljárással kerülnek megvizsgálásra, előfordulhat, hogy ezen számlák alátámasztottsága nem kerül vizsgálatra. Függetlenül attól, hogy a közbeszerzési eljárás megfelelősége külön vizsgálat tárgyát képezi, indokolttá vált ezen költségek kizárása az összesítőn szerepeltethető költségek köréből.

 

7. A köztartozás-mentesség vizsgálata a módosítás előtt a kedvezményezettre terjedt ki minden esetben, míg a szállítónak való utalás során kizárólag a 100%-os támogatási intenzitás esetén történt meg az ellenőrzés. A módosítás hozzájárul ahhoz, hogy ne kerüljön támogatás kiutalásra lejárt köztartozással rendelkező részére, vagyis a szállítók teljes körére kiterjed majd a vizsgálat szállítói finanszírozás választásakor, függetlenül a támogatási intenzitástól.

 

8. A követeléskezelésre vonatkozó szabályok körében megjelenő kötbér intézményének eltörlése indokolttá vált, figyelemmel a gyakorlati tapasztalatokra. A tapasztalatok azt mutatták, hogy az egyes támogatási jogviszonyok keretében nem került előírásra a kedvezményezett által fizetendő kötbér, így – ilyen előírás hiányában – szankcióként sem kerülhetett alkalmazásra.

 

9. Ha a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása azért válik szükségessé, mert a támogatási szerződésben módosult a szerződéssel érintett projektelem finanszírozási módja, akkor a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésnek kizárólag a finanszírozási módra vonatkozó, a támogatási szerződésnek megfelelő módosítása tekintetében az irányító hatóság és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter írásbeli véleményét nem kell kérni. Ez a szabály kiterjesztésre került arra az esetre is, ha a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása azért válik szükségessé, mert az igénybe venni kívánt alvállalkozói teljesítés mértéke az eredeti szerződésben rögzítetthez képest magasabbá válik. A kedvezményezett ez utóbbi esetben is köteles a szerződésmódosításról – az alátámasztó dokumentumok megküldésével – az irányító hatóságot 15 napon belül tájékoztatni.

 

A fenti szabályokkal kiegészítésre kerültek az uniós értékhatárokat el nem érő értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések is.

 

A hivatalos közlemény az alábbi linken érhető el:

 

https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-2014-2020-programozsi-idszakban-az-egyes-eurpai-unis-alapokbl-szrmaz-tmogatsok-felhasznlsnak-rendjrl-szl-272-2014-xi-5-korm-rendelet-2017-decemberi-mdostsrl


Kapcsolódó dokumentumok: