MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Országos Mikrohitel Program

2018-02-17

Az alábbi tájékoztató levélben szeretnénk felhívni a figyelmet az Országos Mikrohitel Programra, amely a hazai mikrovállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat nyújtani. A fejlesztés helyszíne Magyarország teljes területe.

 

A mikrohitel forráskezelője, a program működtetője a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.

 

A mikrohitelt fel lehet használni beruházásra és forgóeszköz vásárlására.

Igénylők köre:

- a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy regisztrált működő, vagy induló, nem mezőgazdasági mikrovállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó), amely rendelkezik életképes üzleti tervvel;

- a vállalkozás magyarországi székhelyű, a külföldi tulajdonosi részarány nem haladja meg a 25%-ot;

- a vállalkozás tőkéjének, vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét nem birtokolhatja olyan vállalkozás, amely ne minősülne mikrovállalkozásnak, vagy a külföldi tulajdonosi részaránya meghaladná a 25%-ot;

- a vállalkozás éves nettó árbevétele és/vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió EUR, statisztikai létszáma az utolsó két lezárt üzleti év átlagában, illetve aktuálisan sem haladja meg a 9 főt;

- a vállalkozás legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) kevesebb, mint 50%-át teszi ki mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22);

- a vállalkozás az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik;

- a vállalkozás nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont);

- a vállalkozás maradéktalanul megfelel a vonatkozó törvények és jogszabályok feltételeinek;

- a vállalkozás ellen nincs büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy közjegyző által elrendelt végrehajtási eljárás folyamatban, és/vagy nincs kiegyenlítetlen lejárt köztartozása (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);

- a vállalkozással szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását nem rendelte el;

- a vállalkozással szemben az Európai Bizottságnak érvényben lévő, támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs;

- amennyiben vállalkozás a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból támogatáshoz jutott, úgy a vállalt kötelezettségeit rendben teljesítette;

- a vállalkozás az idei, illetve az ezt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1407/2013/EU rendeletében meghatározott összeghatár felett nem részesült, illetve nem részesülne de minimis támogatásban;

- a vállalkozás nem a halászati és akvakultúra ágazatában (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) működik;

- a vállalkozás nem folytat az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet;

 

Nem támogatható projektek:

- a vállalkozás a támogatást fennálló hitel finanszírozására, vagy kiváltására kívánja fordítani

- a vállalkozás a támogatást üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására kívánja fordítani

- a vállalkozás a támogatást visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására kívánja fordítani

- a vállalkozása közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól, illetve ezen közeli hozzátartozók tulajdonában és/vagy ügyvezetése alatt álló vállalkozástól, továbbá cégcsoporton belüli cégektől kívánja megvásárolni a projekt tárgyát, illetve mindezen személyek és/vagy vállalkozások visszterhes közreműködésével kívánja megvalósítani a projektet

- a vállalkozás az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet folytat és a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ

- az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos projektek

- az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás

- teherszállító jármű megvásárlása a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében

 

Baranya megyében a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány munkatársai segítenek a hitel igénylésének teljes folyamatában, mely az alábbi lépéseket foglalja magába:

- fejlesztési, forgóeszköz-vásárlási koncepciók átgondolása,

- személyes tájékoztatás és tanácsadás kérése a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány pécsi irodájában,

- fejlesztési, forgóeszköz-vásárlási koncepciók kialakítása,

- jogosultsági feltételek részletes ellenőrzése,

- a mikrohitel igényléséhez szükséges dokumentumok letöltése, beszerzése,

- egyeztetés a fedezetként felajánlott ingatlan értékeléséről a kijelölt értékbecslővel,

- üzleti terv kitöltése számítógéppel,

- hiteligénylés benyújtása (személyesen),

- esetleges hiánypótlások leadása,

- a beadott mikrohitel igénylések elbírálása,

- értesítés a döntésről, illetve a további teendőkről.

 

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány elérhetőségei:

 

Cím: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 13.

Központi tel.: 72/ 214-050

E-mail cím:info@bmvk.hu

 

Az Országos Mikrohitel Program teljes tájékoztatója, és dokumentumai az alábbi linken érhetőek el:

 

http://bmvk.hu/szolgaltatasok/vallalkozasfinanszirozas/orszagos-mikrohitel


Kapcsolódó dokumentumok: