MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Pályázati felhívás önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

2018-04-16

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, összhangban - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), rendelkezéseivel.

A pályázat célja

 

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása,

valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

 

Pályázati alcélok:

 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (továbbiakban: intézményfejlesztés)

 

·aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitás bővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása

·ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés),

·ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)

·ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)

 

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)

 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

 

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható. Kizárólag az aa) és/vagy ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyre támogatás.

 

Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön vizsgáljuk az intézmény hatályos alapító okiratában meghatározott létszám és a nevelési év statisztikai gyermeklétszáma alapján.

 

Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén egy egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

 

A b) (sportfejlesztés) pont esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás.

 

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás. Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, akár a pályázati kiírás szerinti valamennyi támogatható feladatellátás is történik, és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető. Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.

 

Pályázók köre

 

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

A b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.

A c) pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást. A továbbiakban Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési önkormányzat, illetve az a) (intézményfejlesztés) pont esetén a társulás is.

 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

 

A támogatás mértéke

 

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a költségvetési törvény 2. melléklet I.1.c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.) A pályázatban szereplő beruházás, felújítás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

 

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

 

- hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel, nem vállalja annak megszerzését 2018. szeptember 14-éig, vagy vállalását nem teljesíti;

- hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik tervezői nyilatkozattal vagy hatósági igazolással arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;

- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;

- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;

- adósságrendezési eljárás alatt áll; - a pályázatában nem per- és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;

- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja);

- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült.

 

 

Pályázatok benyújtása

 

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. Az elektronikusan benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül történik. A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

 

A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, benyújtandó dokumentumokat az ebr42 rendszerbe feltöltötte, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a papír alapon benyújtandó további dokumentumokat postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási igény érvénytelen.

 

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:

 

- elektronikus feltöltés lezárása: 2018. május 2. 16:00 óra

- papír alapon történő benyújtás: 2018. május 3.

 

E határidők elmulasztása jogvesztő.

 

Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

 

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel támogatás:

 

- A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszíneként funkcionáló épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre),

- a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére,

- Az életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület esetében a települési önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgáltatás átköltöztetésére.

 

- Nem használható fel a támogatás

 

·az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására,

·épület bővítésére,

·kerítés építésére és javítására,

·út, járda, parkoló kialakítására, kivéve, ha annak létesítését építési engedély kötelezővé nem teszi,

·játszótéri eszközök beszerzésére,

·tornaterem, tornaszoba, vagy sportcélú eszközök beszerzésére,

·étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására, felújítására,

·konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,

·szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre,

·számítástechnikai eszköz beszerzésére

 

 

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

 

Belterületi utak, járdák, hidak esetében A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.

 

Elsődleges cél:

 

·szilárd burkolatú közutak felújítása,

·szilárd burkolatú járda javítása, felújítása

 

Egyéb kapcsolódó cél:

 

·c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal),

·d. az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése, kialakítása (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje),

·e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése)

 

- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók, csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként kapcsolódóan számolhatók el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig.

- Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az út vagy járda, amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, kockakő burkolattal ellátott út).

- Önálló kerékpárút, parkoló felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút vagy parkoló felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik, és ez a tulajdoni lap szerint is igazolható.

 

 

A miniszteri döntés határideje: 2018. augusztus 31.

 

A pályázati felhívás csatolásra került jelen levélhez, valamint elérhető az alábbi linken:

 

http://www.kormany.hu/download/f/ab/51000/%C3%96nkorm%C3%A1nyzati%20fejleszt%C3%A9sek_P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s_2018%20%282%29.pdf


Kapcsolódó dokumentumok: