MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Megjelent a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című (VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás

2018-11-22

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékozatni szeretnénk, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című (VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja

 

Az agrártermékek versenyképességének és piaci stabilitásának kiemelkedő tényezője a minél magasabb szintű és minőségű feldolgozottság. A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. A Felhívás lehetőséget teremt a projekt keretében támogatott feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is.

 

A rendelkezésre álló forrás

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint az alábbi célterületi, illetve fókuszterületi bontásban:

 

- a Felhívás 1. célterülete („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd Ft:

 

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 32 milliárd Ft.

6A: segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez – 4 milliárd Ft.

5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 4 milliárd Ft.

 

- a Felhívás 2. célterülete („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 10 milliárd Ft:

 

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 8 milliárd Ft.

6A: segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez – 1 milliárd Ft.

5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 1 milliárd Ft.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 

1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése érdekében.

 

Támogatható tevékenységek:

 

·Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy

·a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

 

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

 

Támogatható tevékenységek:

 

·Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy

·a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

 

Céljuk az élelmiszeripari- és borászati üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. Kizárólag már meglévő létesítmények, épületek energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.

 

·Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);

·Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);

·Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);

·Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 

Cél az önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 

·Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

 

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége a fenntartási időszak évei alatt nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

 

Fentieken kívül az alábbi tevékenységek is önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:

 

·Telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése, telepi út) a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével;

·az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;

·ingatlan vásárlása;

·az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;

·a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;

·a 2. célterületen bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály), a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével;

·a 2. célterületen fahordó vásárlása a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

 

Nem támogatható tevékenységek

 

A Felhívás keretében a 3.1.1. és 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenységek nem támogathatók. Különösen nem támogatható:

 

·a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;

·a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;

·erőgépek, üzemen kívüli szállítóeszközök, üzemen kívüli anyagmozgatás gépeinek (pl. teherautó) beszerzése;

·a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása.

 

Támogatást igénylők köre

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

 

1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 

Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

 

1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

 

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;

c. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

 

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése

 

A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

 

1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel; c. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

 

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel; c. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

 

A támogatási kérelem benyújtására – mindkét célterület tekintetében - kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 

A támogatást igénylő értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre és egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van lehetőség.

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 

·2019. január 16.

·2019. január 30.

·2019. március 4.

·2019. április 3.

·2019. május 6.

·2019. június 3.

·2019. július 3.

·2019. augusztus 2.

·2019. szeptember 2.

·2019. október 2.

·2019. november 4.

·2019. december 4.

·2020. január 3.

·2020. február 3.

·2020. március 4.

·2020. április 3.

·2020. május 4.

·2020. június 3.

·2020. július 3.

·2020. augusztus 3.

·2020. szeptember 2.

·2020. október 2.

·2020. november 3.

·2020. december 2.

·2021. január 4.

 

A támogatás mértéke, összege

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 

- az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft;

- a 2. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 200 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 500 millió Ft.

 

A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):

 

- a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;

- a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

 

Előleg igénylése

 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.

 

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

 

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-18-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: