MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Megjelentek a Magyar Falu Program első felhívásai

2019-02-28

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy megjelentek a Magyar Falu Program első pályázati felhívásai.

 

A ma elsőként megnyíló, a közösségi terek fejlesztéséről, hasznosításáról szóló két pályázatból egy-egy érinti a településeket, illetve az egyházi közösségeket.

Pályázatot kizárólag elektronikus úton, az erre rendszeresített elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani a kiírásban megadott benyújtási határidőig.

A Támogató a pályázati kiírásokat a pályázók felé történő előzetes tájékoztatást követően módosíthatja vagy újranyithatja (a korábbi felfüggesztését feloldhatja), illetve a pályázók egyidejű tájékoztatásával a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidőt meghosszabbíthatja.

 

A pályázati kiírás változásairól, esetleges újranyitásáról, lezárásáról vagy felfüggesztéséről a kiíró hirdetményt tesz közzé a Kormány (www.kormany.hu) hivatalos honlapján.

 

Amennyiben a pályázó önkormányzat vagy önkormányzati társulás nem rendelkezik hivatali kapuval, a pályázat benyújtásához hivatali kaput kell létesítenie, (a Hivatali Kapuhoz történő hozzáférést a Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) Informatikáért Felelős Helyettes Államtitkára engedélyezi és rendeli el).

A pályázó képviselője ügyfélkapus azonosítást követően lép be az elektronikus felületre. (A rendszer a pályázó személyes adatait nem tárolja, csak az ügyfélkapu által adott ún. kapcsolati kódját menti el.)

A képviselő a pályázó nevében csak akkor tud pályázatot benyújtani, ha a kötelezően kitöltendő adatokat rögzíti. Sikeres rögzítést, benyújtást követően a pályázó a hivatali kapujára azonnal visszaigazolást, és kizárólag a Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) pályázati felületére érvényes belépési jelszót kap.

A pályázó képviselője a pályázó rendelkezésére bocsátott jelszó birtokában – a képviselő ügyfélkapus azonosítása után – az adószám és a belépési jelszó megadását követően léphet be a pályázati kitöltő felületre.

 

A pályázat benyújtása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a pályázati felületen minden kötelezően kitöltendő mezőt kitöltésre, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A rendszer formai hibák és a kötelezően megadandó adatok hiánya esetén nem engedi a benyújtást, és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a pályázó részére.

 

A pályázat helyes kitöltését segíti a „Segédlet a Magyar Falu Program elektronikus benyújtó felületének használatához” című kitöltési útmutató, amely a benyújtó felület megnyitását követően a-https://ekerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoUtmutatok.xhtml-linken érhető el.

 

A pályázatok benyújtására vonatkozó általános szabályok:

 

- Pályázatot csak a pályázati kiírás szerint jogosult nyújthat be;

- Egy pályázó kiírásonként kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult;

- Pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség;

- A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.

 

A pályázat beérkezéséről a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az informatikai rendszerén keresztül értesítést küld a pályázónak. A pályázó a pályázatát a támogatási döntés közléséig az elektronikus pályázati felületen visszavonhatja. A pályázat visszavonását a Támogató tudomásul veszi, és erről elektronikus úton értesíti a pályázót. Figyelem, a benyújtott pályázat visszavonását követően a pályázó ugyanazon kiírásra vonatkozóan újabb pályázatot nem nyújthat be, tekintettel arra az általános szabályra, hogy egy pályázó kiírásonként kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult!

 

Hiánypótlás

 

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és azok jellegüknél fogva pótolhatók, a Kincstár egy alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására (a továbbiakban: hiánypótlás). A hiánypótlást a pályázónak elektronikus úton kell benyújtania az elektronikus benyújtó felületen keresztül. A hiánypótlás megválaszolására a hiánypótlásra felszólító levél kézbesítését követően legfeljebb hat napos határidőt kell biztosítani a pályázó számára. A pályázó által benyújtott hiánypótlás ellenőrzését a Kincstár végzi. A határidőn túl beérkezett hiánypótlás nem vehető figyelembe, a döntés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kerül meghozatalra.

 

A pályázat tartalmi értékelése, tisztázó kérdés

 

A jogosultsági szempontok alapján megfelelőnek minősített pályázatokat a Miniszterelnökség illetékes szervezeti egysége (a továbbiakban: Miniszterelnökség) a pályázati kiírásban szereplő tartalmi értékelési szempontok szerint értékeli. A tartalmi értékelés során a Miniszterelnökség indokolt esetben a döntés alátámasztására további dokumentumok benyújtását is kérheti, vagy tisztázó kérdést tehet fel a pályázónak. A tisztázó kérdés keretében történő dokumentumok benyújtására, valamint a kérdések megválaszolására a tisztázó kérdés megküldésétől számított három napon belül van lehetőség. Amennyiben a pályázó nem ad választ a határidő lejártáig, a pályázat a rendelkezésre álló információk alapján kerül elbírálásra. A tisztázó kérdés megválaszolására szintén az elektronikus pályázati felületen van lehetőség, ahol a pályázó feltöltheti a szükséges adatokat és információkat, illetve a csatolandó dokumentumokat.

 

Elektronikus kapcsolattartás és dokumentáció

 

A Kincstár által a hiánypótlás során, vagy a Miniszterelnökség által a tisztázó kérdés során kért iratok pályázó által történő benyújtása kizárólag az elektronikus pályázati felületen keresztül érvényes.

 

Az MFP keretében benyújtott pályázatokkal kapcsolatban a Kincstár, a Miniszterelnökség és a Támogató kizárólag elektronikus úton, hivatali kapun keresztül kommunikál a pályázóval.

A pályázó az MFP keretében benyújtott pályázatával kapcsolatos dokumentumokat a Kincstár, a Miniszterelnökség és a Támogató részére kizárólag elektronikus benyújtó felületen keresztül nyújthatja be. Az elektronikus benyújtó felülettől eltérő módon benyújtott dokumentumok nem vehetők figyelembe a jogosultsági vizsgálat/ értékelés során. Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni.

 

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl hiteles kiadmánynak minősül az elektronikus alkalmazással meghozott automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatás, ha azon a kiadmányozó szervezet neve, valamint az automatizált döntéshozatal ténye a kiadmányon egyértelműen feltüntetésre kerül.

Ha a dokumentum elektronikus alkalmazáson keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot - az ellenkező bizonyításig - kézbesítettnek kell tekinteni.

Az elektronikus alkalmazás útján megküldött tájékoztatást nyomtatott formában nem kell dokumentálni.

A hivatali kapun keresztül megküldött irat a pályázó, illetve kedvezményezett értesítési tárhelyéről való letöltése útján történő átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza.

A határidőbe nem számít bele a közlés, kézbesítés napja. A pályázók részére rendelkezésre álló határidőkbe nem számítanak bele azok a napok, amikor az elektronikus alkalmazás meghibásodás (üzemzavar) miatt nem érhető el.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a határidő kezdő, illetve végdátuma a szabad- és munkaszüneti napokra tekintet nélkül kezdődik, illetve jár le. A hónapokban, vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, akkor a megállapított határidő a hónap utolsó napján jár le. Az elektronikus úton küldött dokumentum előterjesztésének időpontja a dokumentum elküldésének napja. A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának elteltével állnak be. A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

 

Döntés és értesítés

 

A tartalmi értékelést követően a pályázatról a Támogató a pályázati kiírás zárásától számított 65 napon belül dönt, amely határidőbe nem számít bele a hiánypótlás és a tisztázó kérdés kiküldésének, megválaszolásának időtartama.

A döntésről történő tájékoztatást a Támogató elektronikusan, a pályázó hivatali kapuján keresztül küldi meg a pályázó részére.

 

A Támogató a döntésről szóló értesítése során, amennyiben a Támogatói Okirat kiállításához további dokumentumok benyújtása szükséges, értesíti a pályázót a dokumentumok csatolásának szükségességéről. Amennyiben az értesítésben bekért dokumentumokat a pályázó az értesítés kézbesítését követő legfeljebb 60 napon belül nem teljesíti, a pályázata elutasításra kerül.

 

Ha az adott pályázat megfelelt a támogathatósághoz szükséges követelményeknek, de forráshiány miatt nem támogatható, a Támogató az Ávr. 77.§- a szerint tartaléklistát képezhet.

Ha az adott kiírás keretében további forrás kiosztására nyílik lehetőség, támogatást elsődlegesen az e listán szereplő pályázók kaphatnak. Ha a pályázati kiírás célja másképp nem biztosítható, a Támogató a felszabaduló összeg hatékony felhasználása céljából a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorára tekintet nélkül nyújthat költségvetési támogatást.

 

A Támogató a tartaléklistát addig tartja fenn, amíg a listán szereplő pályázatok reálisan megvalósíthatóak, és reális esély van további forráskiosztásra az adott kiírás vonatkozásában.

A tartaléklista megszüntetéséről a Támogató dönt.

A tartaléklista megszüntetéséről a tartaléklistán szereplő pályázókat a Támogató a lista megszüntetésétől számított 10 napon belül tájékoztatja.

 

 

Támogatói Okirat

 

A Támogató minősített elektronikus aláírással ellátva bocsátja ki a Támogatói Okiratot a nyertes pályázó részére. A támogatási jogviszony az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján a Támogatói Okirat közlésével létrejön. A Támogató a döntésről szóló értesítése során, amennyiben a Támogatói Okirat kiállításához a kiírásban meghatározott további dokumentumok csatolása szükséges, megfelelő határidő tűzése mellett, értesíti a pályázót a dokumentumok csatolásának szükségességéről. Amennyiben az értesítésben bekért dokumentumokat a kérelmező az értesítés kézbesítését követő legfeljebb 60 napon belül nem teljesíti, a pályázata elutasításra kerül.

 

Támogatás folyósítása

 

Támogatás csak hatályos Támogatói Okirat alapján folyósítható.

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat közlését követő öt napon belül egy összegben átutalja a kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott, a kedvezményezett nevére szóló bankszámlaszámra.

 

 

MFP-NHI/2019 „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”

 

 

 

1.1.A pályázati kiírás indokoltsága és célja

 

A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a nemzeti és helyi identitástudat erősítése az önkormányzatok és a nemzeti kulturális intézmények bevonásával.

Az alprogram hozzájárul a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez és azok megvalósításához.

A közösségi terek fejlesztése lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősödésére.

Cél a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödése, ezzel teret adva a fiatal generációk számára. A program esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységeknek fejlődéséhez, támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a kultúrközösségek közötti kommunikációhoz.

 

1.2.A rendelkezésre álló forrás

 

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6 000 000 000 forint

 

2.1.A projekt keretében támogatható tevékenységek

 

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

 

2.1.1.1. Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése

 

- Felújítás, bővítés, pl.:

 

·Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés;

·Meglévő világítási rendszerek;

·Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése.

 

2.1.1.2. A közösségi célú helyiségekben megvalósuló kül- és beltéri programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek támogatása

 

a) A közösség életet meghatározó programok szervezése, megvalósítása

 

Ezen belül különösen támogathatók az alábbiak:

 

·A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő programok

·Önkéntes tevékenységek, az önkéntességgel kapcsolatos programok;

·A gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programok;

·A szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programok;

·Egészségmegőrző és prevenciós programok;

·Nemzeti és helyi identitás erősítése érdekében hely- és családismereti programok;

·Népművészeti, hagyományápoló műhelyfoglalkozások;

·Kézműves foglalkozások szervezése;

·Az egyéni és közösségi tudást, kreativitást, helyi kultúrát fejlesztő programok;

·Helyi termékfejlesztéssel, kreatív iparral kapcsolatos nonprofit programok;

·Információs és kommunikációs technológiák, és a digitalizáció kulturális alapú használata;

·Helyi kulturális agrárium, közösségi kert gondozása.

 

b) A közösségi tér felújításához, amatőr művészeti csoportok működéséhez, és a programok megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

 

c) A programokhoz kapcsolódó működési költségek

 

2.1.1.3. Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása

 

Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével (kizárólag az alkalmazni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával (a sablont a kiírás 2. melléklete tartalmazza), maximum egy év időtartamra). Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidőarányosan kerül meghatározásra.

 

Mindhárom önállóan támogatható tevékenységcsoportra vonatkozóan (2.1.1.1., 2.1.1.2. és 2.1.1.3.) benyújtható igény ugyanazon pályázatban.

 

2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

-A 2.1.1. pontban meghatározott 2.1.1.1. és 2.1.1.2. tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó:

 

·Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);

·A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment).

 

-Meglévő közösségi és kulturális építmények felújítása tekintetében megújuló energiaforrások alkalmazása.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31. A tervezett programok megvalósításának időszaka, és a bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

 

Fenntartási kötelezettség

 

Eszközbeszerzés (2.1.1.2. tevékenységcsoport) esetén a fenntartási kötelezettség a elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított három éven át, építési beruházás (2.1.1.1. tevékenységcsoport) esetében a elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart.

 

A 2.1.1.2. a); a 2.1.1.2. c) és a 2.1.1.3. tevékenységcsoportok esetén nem értelmezhető a fenntartási kötelezettség. Ezen tevékenységek megvalósításának alátámasztására a kedvezményezett csak elszámolás, és az annak részét képező beszámoló benyújtására kötelezett.

 

Pályázók (jogosultak) köre

 

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 

-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

 

-Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja

 

-A pályázatot kizárólag elektronikus úton, az elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani;

-A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.

-A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.

 

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban:

 

-2019. március 18. és 2019. április 27. között van lehetőség.

 

A pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:

 

-2019. április 27.

 

A támogatás formája

 

A Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

 

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg

 

-Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése (15 000 000 forint összeghatárig);

-A közösségi célú helyiségekben megvalósuló programok szervezése (kültéri is), a közösségi tér felújításához, amatőr művészeti csoportok támogatásához, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, a programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatása (5 000 000 forint összeghatárig);

-Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása a 2019. évi garantált bérminimum és járulékainak megfelelő összegben. (2 971 800 forint összeghatárig).

 

 

Az egyes tevékenységcsoportokra meghatározott maximális támogatási összegek a projektre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor egy projekt keretén belül összeadandók, azaz egy mindhárom tevékenységcsoportra egyszerre irányuló projekt esetében igényelhető maximális támogatási összeg összesen 22 971 800 forint lehet, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

 

Előleg igénylése

 

A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít.

 

 

 

MFP-EKT/2019 „A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése”

 

 

1.1.A felhívás indokoltsága és célja

 

A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a történelmi egyházak által a helyi közösségi terek fejlesztése. A vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú érték- és közösségteremtő tényezői, a nemzeti identitástudat ápolásával, erősítésével fontos szerepet töltenek be az ország életében. Jelen felhívás a közösségi terek fejlesztésének támogatásával lehetőséget ad a települések társadalmi kohéziójának megerősödésére. Teret adva az egyházi közösségek számára a programszervezésre, annak érdekében, hogy a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödjön. A program esélyt ad a helyi közösség fejlődéséhez, a szabadidős tevékenységeknek, támogatja a szociális problémák megoldását, segíti az egyházi és más közösségek közötti kommunikációt. A program hozzájárul a helyi közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javításához, a társadalmi felzárkóztatás segítéséhez, ezáltal a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

 

1.2.A rendelkezésre álló forrás

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7 000 000 000 forint.

 

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek

 

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

 

2.1.1.1. Egyházi tulajdonban lévő használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása

 

A támogatás célja a 100 %-os egyházi tulajdonban lévő, jelenleg használaton kívül álló épületek

külső és belső felújítása, bővítése, azok új funkcióval való ellátása.

A támogatás kiemelten az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

 

-használaton kívüli plébániák, parókiák felújítása, bővítése;

-használaton kívüli egyházi közösségi terek, gyülekezeti házak, imaházak felújítása (kivéve templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária).

 

Templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária felújítására, bővítésére e felhívás keretein belül nem nyílik mód.

 

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 

-akadálymentesítést magukba foglaló fejlesztések;

-energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások.

 

Az igényelhető támogatás maximális összege 15 millió forint.

 

2.1.1.2. Egyházi közösségek által szervezett programok, ehhez kapcsolódó működési költségek, és eszközbeszerzés támogatása

 

A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

 

-közösségi célú egyházi hitéleti programok;

-oktatási programok;

-szociális jellegű programok;

-közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvények;

-táborok szervezése;

-kiállítások szervezése;

-egyéb programok megvalósítása;

-eszközbeszerzés, mely a programok szervezése, megtartása érdekében szükséges; vagy a működési feltételek biztosítását segíti elő;

-a programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatása.

 

Az igényelhető támogatás maximális összege 5 millió forint.

 

2.1.1.3. Egyházi közösségszervező személy bértámogatása

 

Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – egyházi közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével (kizárólag az alkalmazni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával (a sablont a felhívás 2. melléklete tartalmazza), maximum egy év időtartamra. Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra. Közösségszervezőre személyi javaslatot a gyülekezet/egyházi közösség képviseletére jogosult személy tehet jelen felhívás 2. számú mellékletének Támogató aláírásával! Felhívjuk az egyházi közösségek figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál, a hatályos adatvédelmi szabályok betartására.

 

Az igényelhető támogatás maximális összege 2,9718 millió forint.

 

Egy kérelmező mindhárom tevékenységcsoportra benyújthatja kérelmét, egy támogatási kérelemben.

 

2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

-A 2.1.1.1. és 2.1.1.2. pontokban meghatározott tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó:

 

·előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);

·a tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projekt menedzsment).

 

-A 2.1.1.1. pontban meghatározott tevékenységcsoporthoz kapcsolódóan megújuló energiaforrások alkalmazása.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

Épület felújítás esetén (2.1.1.1.), a fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31. Ezen belül a tervezett programok megvalósításának (2.1.1.2.), és a bértámogatás nyújtásának (2.1.1.3.) időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

 

Fenntartási kötelezettség

 

Eszközbeszerzés (2.1.1.2.) esetén a fenntartási kötelezettség a elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés kézbesítését követő hónap első napjától számított három éven át, építési beruházás (2.1.1.1. tevékenységcsoport) esetében az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés kézbesítését követő hónap első napjától számított öt éven át tart. A 2.1.1.1. tevékenységcsoport keretében támogatott projekteket a fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek az eredeti célnak megfelelően kell működtetnie, használnia.

 

A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott tételt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni. A programok, és a programokhoz kapcsolódó működési költségek, valamint a közösségszervező alkalmazásának bértámogatása esetén nem értelmezhető a fenntartási kötelezettség. Ezen támogatott tevékenységek megvalósításának alátámasztására a Kedvezményezett csak elszámolás, és az annak részét képező beszámoló benyújtására kötelezett. A támogatással létrehozott vagyon a fenntartási kötelezettség időtartama alatt csak indokolt esetben, egyedi kérelem alapján, a Támogató előzetes jóváhagyásával, engedélyével idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, terhelhető meg, illetve módosítható az eredeti rendeltetése a Támogatói Okiratban meghatározott céloknak megfelelően.

 

Kérelmezők (jogosultak) köre

 

Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken4 szolgálatot ellátó azon egyházi közösségek, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 

-A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;

-A magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;

-5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;

-Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal

 

A kérelem benyújtásának határideje és módja

 

Kérelmet kizárólag elektronikus úton, az erre rendszeresített elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani a felhívásban megadott benyújtási határidőig.

 

Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására 2019. március 18. napjától 2019. április 25. napjáig van lehetőség.

 

A kérelem benyújtásának módja kizárólag elektronikus úton, elektronikus kitöltő programon keresztül történik. Az elektronikus benyújtó felület a-www.kormany.hu-honlapján keresztül érhető el.

A kérelmek benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2019. április 25.

 

A támogatás formája

 

A Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

 

A projekt maximálisan igényelhető támogatás összege

 

A 2.1.1.1., a 2.1.1.2. és a 2.1.1.3. pontokban megfogalmazott tevékenységcsoportokra, az ott meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékéig.

Az egyes tevékenységcsoportokra meghatározott maximális támogatási összegek a projektre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor egy projekt keretén belül összeadandóak, azaz egy mindhárom tevékenységcsoportra egyszerre irányuló projekt esetében igényelhető maximális támogatási összeg összesen 22 971 800 Ft lehet, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

 

Előleg igénylése

 

A Támogató támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít.

 

Az útmutató és a felhívások csatolásra kerültek pdf formátumban is.

 

A részletes információk, és a felhívások az alábbi linkeken érhetőek el:

 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program?fbclid=IwAR2Mlm_DKT8XkYF-l9wh12SLYwPi7no6qoduU7faL-GEJeP6o4JNTb2tIgo

 

http://www.kormany.hu/download/b/61/91000/%C3%9Atmutat%C3%B3_2019.pdf?fbclid=IwAR3XOQdx2D7YdfLDQ1_ZEi8X666KeyaQ038tKv-CQF2RJl7Vdx6SrgfD9gQ

 

http://www.kormany.hu/download/a/61/91000/MFP_NHI_2019.pdf?fbclid=IwAR1GRFW2t6bfwdk5xnqmYu9g8KhNyYmba00PQygqAmay0U2EKWQrzaBR9Hk

 

http://www.kormany.hu/download/9/61/91000/MFP-EKT_2019.pdf?fbclid=IwAR0X1Lg2IY_Nav7kg5MuqmRsXzKJj1Tvx0VT3qjqIoflBKHIAhr8MqT8Gz4

 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml?fbclid=IwAR2v6XGE2Fd3uS6J27JnAJ1PluNq9tCUDQ1ZmItnIa4nsORiZ7jLBOSTwuc

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: