MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Megjelentek a Magyar Falu Program újabb pályázati kiírása

2019-03-28

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy megjelentek a Magyar Falu Program újabb pályázati felhívásai.

 

Orvosi rendelőre, orvosi szolgálati lakásra és orvostechnikai eszközökre fordítható, 11 milliárd forint keretösszegű pályázati kiírással folytatódik a Magyar Falu Program. A kormány célja, hogy a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élők is olyan ellátáshoz juthassanak, mint a nagyobb településeken élők, továbbá az alapellátás átalakítása. Ennek fontos eleme a kistelepüléseken lévő családi orvosi praxisok fejlesztése, amihez a most kiírt pályázatok is hozzájárulnak.

 

MFP-AEE/2019 „Orvosi eszköz”

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja

 

A Kormány célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának javítását, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését. A támogatás célja a települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei. A kiírás keretében különösen támogathatóak azok az önkormányzatok, társulások, akik az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás), egy épületben valósítják meg. Továbbá azon támogatási kérelmek, melyek keretében praxisközösségek kialakítására kerül sor, legalább 3 háziorvos együttműködésében, esetlegesen további egyéb alapellátást nyújtó szolgáltató(k) bevonásával. A pályázat további célja, hogy a települések alapellátási feladatait végző háziorvosok számára lehetőséget teremtsen arra, hogy amennyiben a háziorvos más szakvizsgával is rendelkezik, úgy egyéb szakvizsgája szerinti szakmai ellátást is nyújthasson kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén. A pályázat ezen szakmák végzését kívánja támogatni az alapellátás szintjén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben az érintett szakma vonatkozásában rögzített eszközök beszerzése útján.

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás

 

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 000 000 000 forint.

 

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek

 

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

 

A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenység:

 

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a 2. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható.

 

A pályázatot benyújtó településen praktizáló orvos(ok), a pályázó alkalmazásában álló védőnő vagy a településen egészségügyi alapellátás biztosítására szerződött szolgáltató aláírásával ellátott, a pályázatban szereplő, az általa biztosított alapellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzését támogató nyilatkozato(ka)t (jelen kiírás 4. számú melléklete) a pályázat benyújtásakor csatolni szükséges az elektronikus pályázati felületre PDF formátumban.

 

2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

- Projekt-előkészítési tevékenység (pályázati dokumentáció összeállítása)

- Projektmenedzsment tevékenység

 

A 2.1.2. pontban felsorolt tevékenységek kizárólag a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak.

 

2.2. Nem támogatható tevékenységek

 

A kiírás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

 

·használt eszközök vásárlása

·egyszer használatos eszközök beszerzése

 

Figyelem, a kiírás keretében használt eszközök, illetve egyszer használatos eszközök beszerzése nem támogatható, így a jogszabályokban szereplő ilyen jellegű tételek költsége nem elszámolható!

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31.

 

Fenntartási kötelezettség

 

A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított három éven át tart a projekt keretében beszerzett eszközök, bútorok vonatkozásában.

 

Pályázók (jogosultak) köre

 

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 

·Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

·Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja

 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.

 

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. április 26. és 2019. május 27. között van lehetőség.

 

Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2019. május 27.

A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség.

 

A támogatás formája

 

Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

 

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege

 

·önállóan, vagy társulásként benyújtott pályázat esetén: 3 millió Ft

·önállóan vagy társulásként benyújtott pályázat esetén, melynek keretében az adott egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás vagy védőnői ellátás) mellett egyéb szakirányú egészségügyi ellátás végzéséhez (kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén) szükséges eszközök beszerzése is megtörténik: 5 millió Ft

·praxisközösség megléte, létrehozása esetén: orvosonként 3 millió Ft.

 

Egy pályázaton belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez érintett rendelőnként külön-külön és együttesen is igényelhető támogatás (egy épületen belül), azonban a pályázatban igényelt összeg nem haladhatja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget.

 

Előleg igénylése

 

A támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít.

 

 

MFP-FOL/2019 „Orvosi szolgálati lakás”

 

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja

 

Az elmúlt évszázadok során a falvak, kistelepülések társadalmi szerkezetében kiemelkedő szerep jutott a papoknak, orvosoknak és tanítóknak, akik a falu lakosainak lelki, testi és szellemi egészségéről gondoskodtak. Közfeladatokat ellátó személyekként lakhelyük általában a településközpontban, faluképi jelentőségű középületek (templom, iskola) szomszédságában épült és általános megbecsülésnek örvendtek. Az utóbbi évszázad társadalmi, gazdasági és kulturális változásai a falvak, kistelepülések lassú elnéptelenedéséhez, népességmegtartó erejének csökkenéséhez vezettek. Az orvosi szolgálati lakás program célja az 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámmal rendelkező helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati társulásoknál orvosi (kizárólag háziorvos, házi gyermekorvos) feladatot ellátó személy részére lakhatás biztosításának támogatása. Az önkormányzat számára ingatlanvásárlást, illetve ezen ingatlanon a Támogató által biztosított tervek alapján új lakóingatlan építését segíti, amely ingatlant az orvos (és családja) számára az önkormányzat szolgálati lakásként rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltésének idejére.

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás

 

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 000 000 000 forint.

 

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek

 

2.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek:

 

Orvosi szolgálati lakás építése

 

Azon önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, ahol az orvosi praxis tartósan (a pályázat benyújtásának időpontjától számított legalább hat hónapja) betöltetlen, és az önkormányzat a pályázat benyújtásának időpontjában már rendelkezik háziorvossal és vagy orvosi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási előszerződéssel, amelyet jelen kiírás kötelezően benyújtandó 5. számú melléklete tartalmaz.

 

Támogatható tevékenységek:

 

·új szolgálati lakás építése (a kiválasztott vázlatterv alapján); a szolgálati lakás rendeltetésszerű használatához szükséges alapvető berendezések a használatbavételi engedély kiadásához.

 

A Támogató pozitív elbírálásáról szóló értesítését követően a pályázó részére tervdokumentációs kivonat kerül átadásra azzal, hogy a pályázó külön írásban nyilatkozik arról, hogy haladéktalanul, legfeljebb 8 napon belül szerződést köt a tervdokumentációs kivonat szerzői jogi tulajdonosával a végleges és adaptált kiviteli tervek elkészítésére, illetve tervezési művezetői feladatok ellátására. Ezen költségek elszámolhatóak a támogatási keret terhére. A pályázó az adaptált végleges kiviteli tervek birtokában a szerződéskötéstől számított legfeljebb 60 napon belül benyújtja a költségtervet, illetve a kivitelezésre vonatkozó egy darab indikatív árajánlatot.

 

2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

·A 2.1.1. pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó:

 

o Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);

o A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. műszaki ellenőri, tervezői művezetés, projektmenedzsment);

o Ingatlanvásárlás;

o Tervadaptáció költsége.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb: 2021. június 30.

 

Fenntartási kötelezettség

 

A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított 30 éven át tart a beruházás vonatkozásában. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított 30 évig nem terhelhető meg és nem idegeníthető el.

 

Pályázók (jogosultak) köre Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 

·Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

 

·Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja

 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik. Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. április 26. napjától folyamatosan van lehetőség.

 

A támogatás formája

 

A MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

 

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege

 

Az igényelhető támogatás mértékének alsó és felső határa nem került meghatározásra.

 

Előleg igénylése

 

A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít.

 

 

MFP-HOR/2019 „Orvosi rendelő”

 

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja

 

A Kormány célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának javítását, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését. A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei. A kiírás keretében különösen támogathatóak azok az önkormányzatok, társulások, akik az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás) egy épületben valósítják meg. Továbbá azon támogatási kérelmek, melyek keretében praxisközösségek kialakítására kerül sor, legalább 3 háziorvos együttműködésében, esetlegesen további egyéb alapellátást nyújtó szolgáltató(k) bevonásával. A pályázat további célja, hogy a települések alapellátási feladatait végző háziorvosok számára lehetőséget teremtsen arra, hogy amennyiben a háziorvos más szakvizsgával is rendelkezik, úgy egyéb szakvizsgája szerinti szakmai ellátást is nyújthasson kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén.

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás

 

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4 000 000 000 forint.

 

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek

 

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

 

- Meglévő egycélú vagy többcélú (háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői rendelő) egészségügyi létesítmény átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, mosdó(k) felújítása);

 

- Új, legalább három különböző alapellátási területhez kapcsolódó rendelőtípust (háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői rendelők, illetve legalább 3 háziorvos együttműködésével létrejövő praxisközösség esetén) magában foglaló egészségügyi létesítmény építése.

 

További, a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások a 2. számú mellékletben találhatók.

 

2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Jelen kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt valamely tevékenységgel együtt támogathatóak az alábbi tevékenységek:

 

·Ingatlanvásárlás;

·A támogatott tevékenységhez kapcsolódó, az orvosi rendelő rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges berendezések beszerzése; feladatellátáshoz szükséges bútorok beszerzése a 7. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján;

·Megújuló energiaforrások alkalmazása;

·Előkészítési tevékenység (projekt-előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatása);

·A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment);

·Akadálymentesítés;

·Azbesztmentesítés.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. június 30.

 

Fenntartási kötelezettség

 

A fenntartási kötelezettség építési beruházások esetén a záró elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át, eszközbeszerzés és bútorok tekintetében három éven át tart a beruházás vonatkozásában.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a pályázat keretében új épület építése valósul meg, a fenntartási időszak alatt az épületre teljes körű biztosítással szükséges rendelkeznie.

 

Pályázók (jogosultak) köre

 

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 

·Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

·Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja

 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani.

 

A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag elektronikus módon történik. Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban: 2019. április 26. és 2019. május 27. között van lehetőség. Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2019. május 27.

 

A támogatás formája

 

Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

 

Többcélú intézmény új építése esetén, csak akkor igényelhető 125 000 000 forint, ha a négy alapellátási terület integráltan kerül kialakításra. Három alapellátási terület integrált új építése esetén a maximálisan igényelhető összeg 100 000 000 forint. Az új építésnek tartalmaznia kell a teljes körű akadálymentesítés költségét is, amely beleszámítandó a projekt költségébe. Felújítás/korszerűsítés/bővítés esetén a felújítandó rendelőtípusok számától függetlenül kizárólag maximum 30 000 000 forint támogatás igényelhető. Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

 

Előleg igénylése

 

A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít.

 

A részletes információk, és a felhívások az alábbi linkeken érhetőek el:

 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml?fbclid=IwAR2v6XGE2Fd3uS6J27JnAJ1PluNq9tCUDQ1ZmItnIa4nsORiZ7jLBOSTwuc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: