MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Módosult az állami támogatási szabályokról szóló rendelet

2020-04-20

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy módosult az állami támogatási szabályokról szóló rendelet.

 

Az uniós alapokból származó források felhasználásán túl az állami támogatásokra vonatkozó szabályok is módosultak.

 

Az állami támogatásokra vonatkozó rendelet az átmeneti támogatásokról szóló fejezettel egészült ki. Az ideiglenes pénzügyi segítség vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában is nyújtható. A finanszírozásról döntés 2020. december 31-ig hozható. Az a szervezet részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

-

A támogatástartalom szervezetenként - a kapcsolt vállalkozásokat is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén a 100 000 eurót, míg a halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny jogi vagy természetes személyeknél a 120 000 eurónak megfelelő összeget. Ha a kedvezményezett részesült csekély összegű támogatásban is, akkor az nem csökkenti a feltüntetett összeghatárok legmagasabb mértékét.

 

A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján. A vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a követelmények ellenőrizhetők. A támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.

 

Az átmeneti támogatásokra vonatkozó részletes rendelkezéseket a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A fejezetében lehet megtalálni:

 

 

85/A. § (1) Az átmeneti támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.

 

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy hitel és tőke formájában nyújtott támogatás esetén a hitel teljes névértéke vagy a tőke teljes összege tekintendő a 85/C. § (1) bekezdése szerinti támogatástartalomnak.

 

(3) A támogatás a 21. § szerint halmozható az Atr. 2. § 1. pontja szerinti egyéb állami támogatással.

 

(4) A támogatásról támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható.

 

85/B. § Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

 

85/C. § (1) A támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 

(3) A halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 

(4) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

 

85/D. § (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára a 85/C. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részlegesen átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

 

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 85/C. § (2) bekezdése szerinti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.

 

85/E. § Ha egy vállalkozás a 85/C. § (2) és (3) bekezdése szerinti ágazatban folytat gazdasági tevékenységet, a támogatással érintett egyes tevékenységekre irányadó maximális értékhatárokat kell megfelelően alkalmazni az adott tevékenységre, azzal, hogy a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a 85/C. § (1)–(3) bekezdése szerinti követelmények ellenőrizhetők.

 

85/F. § (1) Az egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény 34. pontja alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó 2021. február 1-ig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

 

(2) A támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.

 

(3) A támogatás a 4. §, 6. §, 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. § szerinti célokra nyújtható.

 

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet jelenleg hatályos verziója az alábbi linken érhető el:

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171984.381547


Kapcsolódó dokumentumok: